Lifestyle

Model 233 – Tot sobre el xec guarderia

modelo 233 cheque guarderia

Les dones amb fills menors de 3 anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o aliè i estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat; poden minorar la quota diferencial del seu IRPF fins a 1.000 euros anuals si satisfan despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats; el model 233 o xec guarderia.

L’any en què el fill menor compleixi tres anys; podran aplicar la deducció respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

Contents

Model 233 – Tot sobre el xec guarderia

Per a la pràctica d’aquesta deducció estatal no cal aportar cap justificant emès per la llar d’infants o centre d’educació infantil autoritzat.

La presentació d’aquesta declaració informativa es realitzarà en el mes de gener, no obstant això; aquest any podrà presentar fins al 15 de febrer.

En què consisteix l’increment de la deducció per maternitat quan es satisfacin despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats?

Consisteix que; les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat; poden minorar la quota diferencial de la seva IRPF fins a 1.000 euros anuals per cada fill menor de tres anys quan satisfacin despeses de custòdia en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

L’any en què el fill menor compleixi tres anys; podran aplicar la deducció respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

Quina obligació d’informació han de complir les guarderies o centres infantils?

Les llars d’infants o centres infantils autoritzats; han de presentar una declaració informativa sobre els menors i les despeses que donin dret a l’aplicació de l’increment de la deducció per maternitat.

Per tant; la Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centre d’educació infantil autoritzats – model 233 o xec llar d’infants – han de presentar-la EXCLUSIVAMENT; les guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, no els progenitors.

Quin model s’ha d’emplenar?

Les llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats han d’emplenar la Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centre d’educació infantil autoritzats – model 233 o xec guarderia –

Quina informació s’ha d’incloure en el model 233 o xec llar d’infants?

El contingut de la Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centre d’educació infantil autoritzats – model 233 o xec guarderia – és el següent:

 • La identificació (NIF, nom i cognoms) de la mare o persona que té atribuïda la guarda i custòdia en exclusiva.
 • Identificació (NIF, nom i cognoms) de l’altre progenitor.
 • Es important la Identificació (nom, cognoms, data de naixement i, si s’escau, NIF) del menor de 3 anys.

També s’inclouran els menors de 3 anys inscrits al centre que compleixin tres anys en l’exercici: en aquest cas la informació s’ampliarà als mesos posteriors al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en què el menor pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

 • S’indicaran els mesos complets a la guarderia / centre d’educació infantil.

S’entenen inclosos els mesos contractats per complet tot i que part dels mateixos tinguin el caràcter de no lectius.

 • Despeses anuals pagats a la llar d’infants / centre d’educació infantil.

Per a la determinació d’aquest import NO es tindran en compte (és a dir; no es restaran del cost total) les quantitats abonades per l’empresa en la qual treballen la mare, pare, adoptant; tutor o acollidor del menor ni les quantitats subvencionades satisfetes a l’escola bressol / centre d’educació infantil (aquestes últimes s’emplenessin en el camp següent).

És a dir, en aquest camp s’ha de consignar l’import total de la llar d’infants; independentment que una part d’aquest import estigui subvencionat o sigui satisfet per l’empresa en la qual treballi qualsevol dels progenitors o tutors.

 • Import subvencionat: l’import subvencionat que s’aboni directament a la llar d’infants / centre d’educació infantil autoritzat.

Quines despeses ha d’incloure la guarderia o centre d’educació infantil autoritzat en el camp “Despeses anuals pagats a la llar d’infants o centre d’educació infantil autoritzat”?

Ha d’incloure les quantitats que li hagin estat satisfetes durant l’exercici i que compleixin els següents requisits:

 • Siguin satisfetes a guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.
 • S’abonin per la inscripció i matricula; l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació.
 • Es considera tant l’import pagat per la mare com el satisfet per l’altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor.
 • S’ha de consignar l’import total del preu de la guarderia o centre d’educació infantil autoritzat, independentment de qui l’hagi satisfet: mare / pare / tutor / guardador o empresa en què treballi qualsevol d’ells.

Tampoc es restarà d’aquest import total la part del preu que estigui subvencionada. Les quantitats subvencionades que s’hagin abonat directament a la llar d’infants o centre d’educació infantil autoritzat s’han d’incloure en el camp “Import subvencionat”.

Quin és el termini de presentació del model 233 o xec llar d’infants?

El termini de presentació del model 233 serà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l’any immediatament anterior.

EXCEPCIONALMENT, PER 2018, el termini de presentació serà el comprès entre l’1 de gener i el 15 de febrer de el 2019.

Com es presenta el model 233?

El model 233 o xec guarderia es presenta per Internet mitjançant:

Qui ha de presentar la declaració informativa en el cas de llars d’infants o escoles d’educació infantil de titularitat pública: cada centre independentment, encara que no tinguin número d’identificació fiscal (NIF), o l’entitat pública per tots aquells centres que siguin de la seva titularitat ?

La presentació de model 233 o xec llar d’infants, «Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats» correspon:

 • Si les guarderies o centres infantils de titularitat pública disposen de NIF propi, cadascuna d’elles ha de presentar la declaració informativa.
 • Si no disposen de NIF propi; es presentarà una declaració informativa amb el NIF del departament, conselleria o dependència titular de les mateixes.

En el segon cas (si no disposen de NIF), quantes declaracions s’han de presentar: una única per tots els centres de la seva titularitat o una per cada un d’ells?

Cal presentar una única declaració informativa (en aquest cas s’ha de consignar en el camp “Autorització del centre” el nombre o codi d’autorització de qualsevol dels centres els menors es consignen en la declaració).

Tot això sense perjudici de la possibilitat de presentar una primera declaració informativa (consignant el codi d’autorització del centre i els menors custodiats en aquest centre) i posteriorment, i sempre dins el termini de presentació, presentar tantes complementàries (complementàries per addició) com es consideri necessari per a completar la informació del NIF / obligat tributari (amb la informació de totes les seves operacions amb independència del centre autoritzat en què es realitzin).

En el cas de centres de gestió indirecta, qui ha de presentar la declaració, l’Administració titular del centre o l’entitat privada que gestioni el servei?

La declaració ha de ser presentada per l’entitat privada que gestioni el servei.

En cas d’entitats privades que tinguin més d’un centre autoritzat, quantes declaracions s’han de presentar ¿una única declaració per tots els centres que tingui autoritzats, fins i tot encara radiquin en províncies diferents, o una per cada centre autoritzat?

Les entitats privades que tinguin més d’un centre autoritzat hauran de presentar una declaració informativa (en aquest cas s’ha de consignar en el camp “Autorització del centre” el nombre o codi d’autorització de qualsevol dels centres els menors es consignen en la declaració).

Tot això sense perjudici de la possibilitat de presentar una primera declaració informativa (consignant el codi d’autorització del centre i els menors custodiats en aquest centre) i posteriorment, i sempre dins el termini de presentació, presentar tantes complementàries (complementàries per addició) com es consideri necessari per a completar la informació del NIF / obligat tributari (amb la informació de totes les seves operacions amb independència del centre autoritzat en què es realitzin).

És necessari que els progenitors sol·licitin algun justificant a la guarderia o centre d’educació infantil autoritzat per poder aplicar l’increment de la deducció de maternitat per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats?

NO.

Per a la pràctica d’aquesta deducció estatal no cal aportar cap justificant emès per la llar d’infants o centre d’educació infantil autoritzat.

Només cal que l’escola bressol o centre d’educació infantil autoritzat presentin correctament la declaració informativa, model 233 o xec guarderia.

Font: Agencia Tributaria

Published by Àngel

Pare de 2 criatures, amb DO Empordà i collita del 86, aficionat a la fotografia i la cuina, sempre penso en viatjar. Estudiant el grau de Turisme a la UOC.

Deixa un comentari